No5321女神绮里嘉ula心愿旅拍真空白色护士服配超薄肉丝撩人诱惑写真80P绮里嘉秀人网

No5321女神绮里嘉ula心愿旅拍真空白色护士服配超薄肉丝撩人诱惑写真80P绮里嘉秀人网

先生移瞬辄诵如宿习。或因气伤冷,或因饥饱食,饮酒过多,心下坚满,两胁胀痛,心腹大痛,霍乱吐泻,大便频数,后重迟涩,久痢赤白,脓血相杂,米谷不化,愈而复发。

滑为水物兼有之象。五脏气竭,则难可复常。

又病能论曰∶狂生于阳也。若弦缓迟数各脉,则三部佥同,有不可分指者矣。

其故有六∶一则天禀使然,而不可强者也。故凡病将死者,必气促,已。

中湿身痛,不可转侧。脚弱加牛膝、石斛各一两。

每服朱砂为衣丸药二十丸,入巴豆霜丸药一丸,次服二丸,渐加至利为度,再服朱砂为衣丸药,病愈止。生铁三斤,水一斗,煮取五升洗,内服磁石散。

Leave a Reply